hibiscus Yhteistyöhankkeet

Yhdistyksemme on ollut mukana useissa yhteistyöhankkeissa ja tässä on esitelty niistä joitakin:

 

 

kädetray

"Seksuaalinen hyvinvointi etenevissä muistisairauksissa" -hanke on yhteistyöhanke, joka toteutetaan yhdessä sitä hallinnoivan Suomen Dementiayhdistys ry:n kanssa.
Hankevastaava Eine Korhonen, p. 044 700 23 06, eine.korhonen(at)suomendemy.fi
Hanketyöntekijä Minna Kallinen p. 044 700 23 07. minna.kallinen(at)suomendemy.fi

Hanke on saanut RAY:n avustuksen.

Hankkeen kotisivuille pääset tästä.

Seksuaalinen hyvinvointi on laaja käsite ja muistisairauksien kohdalla osin vaiettukin teema. Ihmisen hyvinvointi on hyvin henkilökohtainen asia ja monista osa-alueista koostuva. Seksuaalinen hyvinvointi on osa tätä hyvinvoinnin kokonaisuutta. Siihen liittyviä ovat mm. läheisyys, tunteet, kokemukset, suhteet ja oman seksuaalisuuden ilmentäminen. Joskus muistisairauksissa seksuaalisuuteen liittyvät viestit voidaan ymmärtää väärin - puolin ja toisin - ja ne voivat ilmentyä myös käytösoireina, jotka askarruttavat. Siihen liittyen olemme mukana Suomen Dementiayhdistys ry:n kanssa hankkeessa, jossa selvitetään muistisairauksiin liittyvä seksuaalisen hyvinvoinnin teemaa yhdessä muistisairaiden, omaisten ja ammattihenkilöiden kanssa mm. haastatellen, tiedottaen ja kouluttaen.

 

 

Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys mukana "Kotiovelta liikkeelle" -hankkeessa.


Muistisairas kotiovelta liikkeelle liikunnan ja seurantateknologian yhdistävässä tutkimuksessa. Etelä-Pohjanmaalla tutkitaan ja kehitetään keinoja, joilla muistisairauden lievässä vaiheessa olevat henkilöt voisivat turvallisemmin liikkua lähiympäristössä. Tavoitteena on selvittää, voisiko seurantateknologialla ja ohjatulla arjen liikunnalla tukea muistisairaan kotona asumista ja vähentää eksymisvaaraa. Kotiovelta Liikkeelle- hankkeen tutkimukseen valitaan kevään aikana 30 henkilöä.

”Suomessa todetaan vuosittain noin 13 000 uutta dementia-asteista muistisairaustapausta. Kuitenkin muistisairaiden omia kokemuksia liikkumisestaan on tähän mennessä tutkittu vain vähän, yksikön johtaja Asta Heikkilä Seinäjoen ammattikorkeakoulusta kertoo.”

Tavoitteena on aktivoida muistisairasta liikkumaan itsenäisesti ja mielekkäästi arjessa sekä lisätä turvallisuutta arkisen liikkumisen ohjauksen ja seurantateknologian avulla. Teknologian käyttöönotossa ja käytössä huomioidaan fyysinen, sosiaalinen ja psyykkinen toimintakyky sekä eettiset tekijät.

Liikunnalla sekä yhteydellä luontoon ja lähiympäristöön on todettu olevan positiivinen yhteys muistisairaan hyvinvointiin. Toisaalta seurantateknologia on yksi tärkeimmistä teknologisista ratkaisuista, joilla voidaan lykätä muistisairaan laitoshoitoon joutumista, toteaa hankkeen projektipäällikkö ja tutkija Merja Riikonen.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikönhallinnoimassa hankkeessa syntyy tutkimustietoa siitä, miten liikunnanohjaus yhdistettynä seurantateknologian käyttöön lisää muistisairaan turvallista liikkumista. Toiminnan tuloksena luodaan myös yksilöllisen liikkumissuunnitelman, seurantateknologian ja tehostetun ohjauksen yhdistävä palvelukokonaisuus. Tavoitteena on palvelutuote, joka koostuu eri toimijoiden siihen tuottamista osista. Lisäksi mallinnetaan seurantaprosessi auttamaan eksymisvaarassa olevan muistisairaan turvallista liikkumista.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikön lisäksi mukana tutkimuksessa ovat Seinäjoen kaupunki, JIK – peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä sekä viisi yksityistä hoiva- ja palveluyksikköä: Esperi Care Oy, Mikeva Oy, Hoivakartano Oy, Kivipuro ry ja Saarenpääkoti ry. Yhteistyötahoja ovat lisäksi Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry, Seinäjoen keskussairaala, LifeIT Oy ja Muistiliitto ry. Hankkeelle on myönnetty Tekesin EAKR-rahoitusta,  ja se kuuluu kansalliseen Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä- ohjelmaan. Hankkeen kesto on kaksi vuotta.

 

Lisätietoja: Yksikön johtaja Asta Heikkilä, 020 124 5111, asta.heikkila(at)seamk.fi
Projektipäällikkö Merja Riikonen, 045 265 8881, merja.riikonen(at)seamk.fi

 

************

"KAIKKI TULOO ITTELLE" - kehittämishanke
(1.9.2009 alkaen)

Lapuan Saarenpään palvelukoti ry hallinnoi RAY:n rahoittamaa hanketta "Kaikki tuloo ittelle", jossa kehitetään Lapualaisille ikäihmisille avohoidon toimintamalli.

Yhteistyökumppaneita ovat Lapuan kaupunki, Tuomiokirkkoseurankunta, E-P:n Muistiyhdistys, eläkeläisjärjestöt, kylätoimikunnat, maa- ja kotitalousnaiset ym. asiasta kiinnostuneet.

Hankkeen tavoitteena on ikääntyvien terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, hyvinvoinnin lisääminen, itsenäisen suoriutumisen, omatoimisuuden ja turvallisuuden tukeminen. Hankkeessa järjestetään kuntouttavaa ja virkistävää toimintaa sekä erilaisia tilaisuuksia eri kylillä, Saarenpääkodin Seniorikeskuksessa, kuntosalissa, Palvelukoti Seppämestarissa ja muissa sopivissa kokoontumispaikoissa.

Hankkeessa huomioidaan myös lapualaiset muistioireiset omaisineen mm. päivätoiminnan avulla. Lisäksi järjestetään ennaltaehkäiseviä ryhmiä ja muistisairautta sairastaville ryhmiä, kuntosali- ja tasapainoharjoitusryhmiä sekä ulkoiluryhmiä.

Toiminnasta ilmoitellaan Lapuan Sanomien seuratoiminta- ja täällä tapahtuu-palstoilla, erillisillä ilmoituksilla, kauppojen ilmoitustauluilla, Saarenpääkodin ja Seppämestarin ilmoitustauluilla sekä kotisivuilla www.saarenpaakoti.com

******

Erityisosaamiskeskus työikäisille dementoiviin sairauksiin sairastuneille ja heidän omaisilleen -hanke 2008-2011

 

Muistiliitto ry:n hankkeessa 2008–2011 tavoitteena on työikäisten alueellisen edunvalvontatyön ja palveluiden pitkäjänteinen kehittäminen sekä harvinaisten dementoivien sairauksien osaamisen kasvattaminen yhdistyksissä. Kehittämistyötä tehdään yhdessä paikallisten Alzheimer- ja dementiayhdistysten kanssa. Kehittämistyö niveltyy osaksi Muistiluotsihanketta, tavoitteena on muistiluotsien erityisosaamisen lisääminen ja kehittäminen. Tuloksena jäsenyhdistyksillä on paremmat valmiudet niin työikäisten edunvalvontaan, palveluihin kuin perhetyöhön.

Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys on yksi Muistiliiton yhteistyökumppaneista hankkeessa. Hanke toteutetaan RAY:n tuella. Hankkeen projektisuunnittelijana toimii Heidi Härmä, puh. 09-6226 2053, s-posti: heidi.harma(at)muistiliitto.fi

 

* * * * * * * *

Yhteistyöhanke Kuntoutuspolku-projekti 2007-2009. Hankkeessa tuettiin paikallisten Alzheimer- ja dementiayhdistysten sekä kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden välistä yhteistyötä. Hankkeessa tehtiin yhteistyötä noin 10 paikallisen dementiayhdistyksen kanssa ja mukana on useita pilottikuntia, joissa kuntoutuspalveluita pyrittiin kehittämään joko koko sairauden jatkumolla tai esim. sairauden varhais- tai pitkäaikaishoidon vaiheessa. Sosiaali- ja/tai terveystoim en asiantuntija on useimmiten kuntoutustarpeen ensimmäinen havaitsija. Erityistä huomiota hankkeessa kiinnittiinn ammattihenkilöstön osaamiseen ja koulutukseen dementoituvien ihmisten kuntoutuskysymyksen ympärillä.
Sairastuneiden ihmisten motivoituminen kuntoutuspalvelujen käyttämiseen on myös tärkeä haaste. Projektissa pyrittiin antamaan tietoa sairastuneille itselleen ja kuulemaan myös heidän kokemuksiaan ja toiveitaan tulevaisuuden kuntoutuspalveluiden kehittämiseksi.
Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys on ollut yksi Muistiliiton yhteistyökumppaneista hankkeessa.Hanke toteutettiin RAY:n tuella. Hankkeen projektipäällikkönä toimi Sari Högström Muistiliitto ry.stä.

 

4.3.18

 


 


hibiscus